Chính sách và quy định chung

Vui lòng đọc kỹ nội dung của Điều Khoản và Điều Kiện này trước khi sử dụng dịch vụ mua hàng trực tuyến của trang web/ứng dụng này. Bằng việc sử dụng dịch vụ trực tuyến này, bạn đồng ý rằng bạn đã đọc và chấp thuận bị ràng buộc bởi các Điều Khoản và Điều Kiện này.

QUY ĐỊNH CHUNG

 1. Trong Điều Khoản và Điều Kiện này, các thuật ngữ sẽ có ý nghĩa như sau:
  1. “Khách Hàng” hoặc “bạn” có nghĩa là bạn và tất cả những ai đặt hàng để mua Sản Phẩm trên trang web/ứng dụng này bằng việc đăng nhập vào trang web/ứng dụng.
  2. “Nicely” là 1 doanh nghiệp trẻ do 7 sinh viên thành lập lên
  3. “Nicely shop’
  4. “Sở Hữu Trí Tuệ” có nghĩa là các phát minh, tác phẩm văn học, nghệ thuật, biểu tượng, tên, hình ảnh, và thiết kế mà theo đó các quyền sở hữu trí tuệ được công nhận, bao gồm (nhưng không giới hạn) bản quyền, thiết kế, nhãn hiệu hoặc bản quyền, tên thương mại, nhận diện thương mại, bí mật thương mại, nhãn hiệu dịch vụ, và các quyền tài sản khác (bất kể có được đăng ký hoặc có thể đăng ký bằng bất kỳ phương tiện nào hay không), và quyền nộp đơn đăng ký và bảo hộ đối với bất kỳ đối tượng nào nói trên.
  5. “Đăng Nhập” có nghĩa là tên truy cập của Khách Hàng trên Nicely shop bằng thông tin đăng ký của Khách Hàng đó.
  6. “Đơn Đặt Hàng” có nghĩa là đơn đặt hàng do bạn gửi đi để mua Sản Phẩm từ Guardian EShop bằng việc Đăng Nhập của bạn.
  7. Sản Phẩm có nghĩa là bất kỳ và tất cả các sản phẩm được bán bởi Nicely shop
  8. Điều Khoản và Điều Kiện có nghĩa là các điều khoản và điều kiện quy định tại đây bao gồm cả những sửa đổi, bổ sung đối với các điều khoản và điều kiện này tại từng thời điểm.
 2. Việc bán các Sản Phẩm bởi Nicely shop thông qua trang web/ứng dụng này sẽ tuân theo quy định của các Điều Khoản và Điều Kiện này.  Bằng việc gửi Đơn Đặt Hàng để Nicely shop xử lý, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu, và đồng ý với toàn bộ Điều Khoản và Điều Kiện dưới hình thức mà các Điều Khoản và Điều Kiện xuất hiện tại thời điểm Đơn Đặt Hàng của bạn được gửi đi để xử lý.
 3. Khách Hàng đồng ý sẽ hoàn tất quy trình đăng ký theo yêu cầu của Nicely shop thể hiện tại trang web/ứng dụng này. Khách Hàng sẽ cung cấp cho Nicely shop thông tin hoàn chỉnh và cập nhật mới nhất, bao gồm (nhưng không giới hạn) tên, địa chỉ, số điện thoại, và địa chỉ email của Khách Hàng. Nếu Khách Hàng cung cấp cho Nicely shop bất kỳ thông tin nào không đúng, không chính xác, không cập nhật, hoặc không hoàn chỉnh (hoặc sẽ trở thành thông tin không đúng, không chính xác, không cập nhật, hoặc không hoàn chỉnh), Guardian có quyền ngưng hoặc chấm dứt việc đăng ký của Khách Hàng đó và/hoặc từ chối việc sử dụng trang web/ứng dụng này trong hiện tại hoặc tương lai của Khách Hàng đó